Istraživanje: Svako treće dijete trpi neki oblik nasilja u školama

U istraživanju provedenom u osnovnim i srednjim školama u FBiH na uzorku 7.000 ispitanika iz 2017. godine koje je provelo udruženje Kap, na anketno pitanje ‘da li su bili žrtve vršnjačkog nasilja’ potvrdno je odgovorila trećina ispitanika.

Na osnovu statističkih podataka može se zaključiti da je u BiH svako teće dijete žrtva nasilja u školama ali da društvo ne prepoznaje taj problem.

Od ukupnog broja anketiranih učenika koji su izjavili da su doživjeli bilo koju vrstu nasilja 33,63%, učenici su se u najmanjem broju obratili za pomoć policiji.

Podrška mladima za prijavljivanje nasilja je neophodna.

Zato će sredstva prikupljena prodajom na ovoj web stranici biti donirana za rad pravnika, psihologa, savjeta i drugih potrebnih aktivnosti, kako bismo ohrabrili djecu da o tome govore i na taj način dobiju podršku rješavanju ovog važnog problema, koji može imati uticaj na njihov dalji psihofizički razvoj.